N-VA: gemeenteraad is belastingraad

Op 28 november 2013

 

Opnieuw agendeerde het gemeentebestuur een 15-tal belasting- en tariefverhogingen ten nadele van de Beerselaars. Vorige keer kwam vooral de Beerselse belastingbetaler en de gezinnen aan de beurt. Nu gaan de jeugd en de sport-, cultuur- en andere verenigingen voor de bijl, meestal met 15%. We kunnen vanaf nu spreken van een Vandaele-taks of Deknopper-taks  van 15% - het monster heeft soms twee koppen. Het aantal belasting- en tariefverhogingen van de burgemeester en co. loopt daarmee al op tot een 35-tal; al 35 keer keurden de meerderheidspartijen belasting- en tariefverhogingen goed. Zo wordt elke gemeenteraad een belastingraad.

Zo wees Willem Vandenbussche er op dat de jeugdverenigingen er op achteruitgaan door onder meer tariefverhogingen voor de huur van de eigen jeugdlokalen die eigendom van de gemeente zijn en voor de huur van de Moesjebaaz (+15%). Voor de huur van allerhande gemeentelijk materiaal moeten we voortaan 15% meer betalen. Idem voor de Uitleendienst Cultuur, de huur in De Meent en het gebruik van alle elektrische apparatuur.

Wat met de intentie om de jeugd en verenigingen te ondersteunen in plaats van te belasten? In het bestuursakkoord van enkele maanden geleden zeiden de meerderheidspartijen nog dat ze de jeugd en hun lokalen zouden ondersteunen. “Materiële en financiële ondersteuning van  de verenigingen vormt de spil in het beleid” luidde het in het bestuursakkoord. En verder: “We tonen expliciet onze waardering”. Als dat het tonen van waardering is, mogen we maar hopen dat de burgemeester en schepenen weinig Beerselaars waarderen… 

De N-VA-fractie eiste via mondelinge vragen van Bruno Lerminiaux dat de kerk van Lot onder geen enkel beding wordt afgebroken en een publieke bestemming blijft behouden: “Een dorp zonder kerk, zonder dorpsgezicht heeft geen ziel meer. Dit gemeentebestuur gaat nu toch ook dat erfgoed, na onder meer het Herman Teirlinck-Huis niet laten verloederen en te gelde maken?”. Hert antwoord van de burgemeester luidde, tot onze grote ontgoocheling, dat alle opties open blijven.

Op vragen van Elsie De Greef en Ben Weyts dienden burgemeester en schepenen met blozende kaken toe te geven dat een nieuwe zijstraat van de Alsembergsesteenweg eigenlijk ten onrechte meer dan een maand lang een voorrangsstraat was. De Alsembergsesteenweg is op het hele traject een voorrangsweg. Het Beersels gemeentebestuur opende een nieuwe zijstraat in Alsemberg, de Houtweg, maar vergat het verkeersreglement aan te passen. Daardoor had iedereen die vanuit de Houtweg de Alsembergse steenweg opreed voorrang. De schepen van mobiliteit diende nu toe te geven dat die megagevaarlijke verkeerssituatie eigenlijk niet nodig was vermits de nieuwe straat eigenlijk automatisch de verkeersregels had kunnen overnemen van de oude Houtweg die daar voorheen bestond. Zowel de burgemeester als de schepenen maakten zich dan wel vrolijk over de zaak, gelukkig kwamen ongelukken niet voor. Niemand wist immers dat daar tijdelijk een voorrangsregeling gold… Opnieuw een illustratie van het klungelig gemeentebeleid.

Tot slot kwam de N-VA ook tussen op het klungelig personeelsbeleid. Zo besliste het schepencollege een week geleden om het hoofd van de Beerselse toeristische dienst ontslagen moest worden nadat deze de almachtige eerste schepen Deknopper publiekelijk had tegengesproken. Op de volgende vergadering van het schepencollege werd echter beslist om het diensthoofd opnieuw aan te werven! Men was vergeten dat het diensthoofd ook werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Conclusie: opnieuw een pijnlijk klungelbeleid, onze gemeente onwaardig…

 

 

Een greep uit de belasting- en tariefverhogingen van eerdere gemeenteraden sinds april 2013

GR van juni 2013

- Herziening van de beraadslaging van de gemeenteraad dd. 27/03/2013 houdende de vaststelling van de belasting op de afgifte van administratieve stukken of documenten.

Herziening van de beraadslaging van de gemeenteraad dd. 19/12/2012 houdende de belasting op de afgifte van reispassen.

- Herziening van de beraadslaging dd. 23/03/2005 betreffende het tariefreglement op de begraafplaatsen.

- Herziening van de beraadslaging dd. 19/12/2012 over het belastingsreglement bij asverstrooiing of begraving van niet-inwoners van de gemeente.

 

GR september 2013

- Retributiereglement voor de huis-aan-huis inzameling en de verwerking van grof vuil op afroep.

- Retributiereglement gemeentelijk recyclagepark. Aanpassing.

- Retributiereglement voor het verhakselen en ophalen van snoeiafval. Goedkeuring

- Herziening van de beraadslaging van de gemeenteraad dd. 26 juni 2013 houdende de vaststelling van de belasting op de afgifte van administratieve stukken of documenten.

 

GR november 2013

- Wijziging tariefreglement voor het gebruik van materiële dienstverlening. Goedkeuring

- Herziening van het raadsbesluit van 12 juni 2008 betreffende het verhuurreglement jeugdinfrastructuur. Verhuurreglement zaal Moesjebaaz.

- Herziening van het raadsbesluit van 12 juni 2008 betreffende het verhuurreglement jeugdinfrastructuur. Verhuurreglement van gemeentelijke infrastructuur voor vaste gebruikers.

- Herziening van het raadsbesluit van 26 januari 2011 houdende de tarieven voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur voor sociaal-cultureel gebruik

- Herziening van het raadsbesluit van 26 januari 2011 houdende de vaststelling der tarieven voor hetn gebruik van de gemeentelijke feestzaal en keuken 

- Herziening van het raadsbesluit van 29 april 2009 houdende de vaststelling van het tariefreglement voor de uitleendienst cultuur

- Tariefreglement CC de Meent: aanpassing raadsbesluit van 30 november 2011.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is