Lot ziet ringweg niet zitten

Op 2 maart 2011

De makers van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan vinden de ruimtelijke ordening in Lot nogal chaotisch. 'Wonen, werken en de open ruimte lopen er door elkaar. Vooral het mengen van zwaar vervoer en lokaal verkeer door de woonkernen vormen hier een ernstig probleem.'

Daarom tekenden ze in hun toekomstvisie voor Lot een ringweg door het dorp, van aan Siemens in de Guido Gezellestraat door het landbouwgebied en zo achter de woningen in de Kloosterstraat en de Laekenberg om hier aan te takken op het oprittencomplex van de E19. Waar de weg komt is onduidelijk, maar men wilt zeker op 50meter van de huidige woonpercelen blijven.

Ongerust

Op de infoavond, waar heel wat inwoners van Lot aanwezig waren, bleek een grote ongerustheid. De meeste inwoners staan niet te springen voor een nieuwe ontsluitingsweg achter hun woningen. 'Zodra die baan er ligt, zullen bedrijven en nieuwe woningen wel volgen', zeiden enkele Lottenaren. De bewoners zien zich alvast gesteund door streekvereniging Zenne & Zoniën, die ook ernstige bedenkingen bij het plan heeft en het voortouw wil nemen bij het indienen van bezwaarschriften.

'De inwoners hebben gelijk', zegt Roger Swalens, voorzitter van Zenne & Zoniën. 'Door de aanleg van een ringweg dreigen schaarse natuur- en landbouwgebieden rond de Beerselse deelgemeente versnipperd te worden. Slecht voor natuur én voor landbouw. Bovendien bestaat in Lot de vrees dat nog meer woongebieden overlast zullen krijgen.'

Op de hoorzitting opperde Jan Steyaert van Groen dat het beter uitbouwen van het op- en afrittencomplex aan het tankstation langs de E19 in Ruibroek een alternatief kan worden voor de ringweg om te dienen als toegangsweg voor de hele bedrijvenzone langs de spoorlijn. Heel wat inwoners van Lot en Zenne & Zoniën volgen die redenering, maar volgens het studiebureau van de Vlaamse overheid zou dit te duur uitvallen, technisch voor problemen zorgen en ook qua verkeersafwikkeling niet veilig zijn.

'Maar er werden geen cijfers voorgelegd die dit bewijzen. Een nieuwe ringweg aanleggen over een paar kilometer kost ook veel geld en is technisch ook moeilijk', zegt Swalens.

Bezwaarschriften

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 14april. Zenne & Zoniën is alvast van plan om een bezwaarschrift in te dienen en raadt ongeruste burgers aan dat ook te doen. De streekvereniging is van plan om ook modelbezwaarschriften te verspreiden. Volgende week wordt hierover een strooibrief verspreid in de Lotse brievenbussen.

De plannen kunnen ingekeken worden in het gemeentehuis of opwww.ruimtelijkeordening.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is